ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br: 8/05, 81//08, 22/09 i 09/12) člana 16. Uredbe o postkupu prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 22/21, 10/22) a u skladu sa članom 26. tačke 9. […]