#JPILIDŽA

ORGANI PREDUZEĆA

Organi preduzeća su Skupština Preduzeća, Nadzorni odbor, Uprava Preduzeća, Odbor za reviziju.

Uprava preduzeća

Direktor Jasmin Viteškić

Izvršni direktor Senaid Tursunović

Skupština preduzeća

Amer Mahmutović, predsjednik

Anes Mašić, član

Meliha Zukić – Krvavac, član

Nadzorni odbor

Amar Kečo, predsjednik

Samir Ribica, član

Mensud Salčin, član

Odbor za reviziju

Lejla Hasić, predsjednik

Mediha Avdić, član

Omer Popovac, član