NAŠE DJELATNOSTI

Dobrodošli u JP "Ilidža", vašeg pružatelja komunalnih i drugih usluga od javnog interesa Općine Ilidža.
Doprinosimo da naša Općina bude ljepša, urednija i zdravija za život.

ODRŽAVANJE HIGIJENE NA JAVNIM ZELENIM POVRŠINAMA

Pružanje usluga održavanje higijene na zelenim površinama realizuje se tokom cijele godine ukupno 73 puta, jednom sedmično.

ODRŽAVANJE HIGIJENE NA JAVNIM POVRŠINAMA (STAZE I PLATOI)

Održavanje čistoće na zelenim površinama podrazumijeva prikupljanje i uklanjanje smeća sa staza i platoa.

UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (KOŠNJA)

Košenje trave na zelenim površinama vrši se tokom pet mjeseci od aprila do septembra.

UREĐENJE I ODRŽAVANJE POVRŠINA UZ OBALE RIJEKA I VODOTOKA

Podrazumijeva krčenje, orezivanje i uklanjanje samoniklog grmlja te košenje košenje trave uz obale rijeka i vodotoka.

UREĐENJE I ODRŽAVANJE KORITA RIJEKA I VODOTOKA

Podrazumijeva mašinsko i ručno uklanjanje rastinja iz korita vodotoka.

UREĐENJE I ODRŽAVANJE DJEČIJIH I SPORTSKIH IGRALIŠTA

U sklopu svojih aktivnosti JP “Ilidža” vrši održavanje dječjih i sprotskih igrališta.

ODRŽAVANJE UREĐAJA I POSTROJENJA LOKALNE KANALIZACIONE MREŽE

JP “Ilidža” d.o.o. vrši održavanje uređaja i postrojenja lokalne kanalizacione mreže na području Općine Ilidža.

ODRŽAVANJE PUTNOG I ZAŠTITNOG POJASA SAOBRAĆAJNICA

Podrazumijeva krčenje, orezivanje i uklanjanje samoniklog grmlja te košenje košenje trave putnog i zaštitnog pojasa te utovoram i odvozom.

ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI, FONTANA I CENTRALNOG SPOMEN OBILJEŽJA

U sklopu svojih aktivnosti JP “Ilidža” vrši održavanje javnih česmi, fontana i Centralnog spomen obilježja.

UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA SA JAVNIH POVRŠINAMA

U zimskom periodu vrši se poslovi zimskog održavanja pješačkih staza i platoa.

ODRŽAVANJE JAVNIH MAKADAMSKIH SAOBRAĆAJNICA

Podrazumijeva krčenje, orezivanje i uklanjanje samoniklog grmlja te košenje košenje trave putnog i zaštitnog pojasa te utovoram i odvozom.

SADNJA UKRASNOG DRVEĆA I GRMLJA

U sklopu svojih aktivnosti JP “Ilidža” vrši održavanje javnih česmi, fontana i Centralnog spomen obilježja.

GRAĐEVINSKA SLUŽBA

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji sportskih i dječijih iglališta, sanacija krovova i fasada