Ispravka i dopuna Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br. 26/16 i 89/18, 31/20, 49/21, 103/21, 44/22), člana 3. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 22/21, 10/22) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 37/20, 27/21), JP „ILIDŽA“ d.o.o. objavljuje:

ISPRAVKU I DOPUNU JAVNOG OGLASA za prijem radnika u radni odnos u JP “ILIDŽA” d.o.o.

Javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto:
1. REFERENT ZA JAVNE NABAVKE I UGOVORE – 1 izvršilac
2. PORTIR – 3 izvršioca
3. TESAR – 2 izvršioca
4. RADNIK U GRAĐEVINSKOM SEKTORU – 2 izvršioca

koji je objavljen na internet stranici JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ i internet stranici JP „ILIDŽA“ d.o.o., a Obavještenje o raspisanom Javnom konkursu obavljeno je dana 16.06.2023. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Javni oglas se mijenja u dijelu teksta Javnog oglasa koji se odnosi na poziciju „2. Portir“, na način da se u dijelu – d) RADNO VRIJEME briše „od 07:30-16:00“ a umjesto navedenog treba da stoji „rad u smjenama“

U preostalom dijelu tekst Javnog oglasa za prijem u radni odnos ostaje nepromijenjen.

Ispravka i dopuna javnog oglasa će biti objavljena u dnevnom listu „Oslobođenje“, te putem internet stranice Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, kao i na internet stranici JP “ILIDŽA” d.o.o., te ista ostaje objavljena na internet stranici u cjelokupnom trajanju roka prijave.

Rok za podnošenje prijava za navedeno mjesto (2.Portir) je 10 dana od dana objave Ispravke i dopune Javnog konkursa u dnevnom listu Oslobođenje.
Rok za podnošenje prijava za ostala radna mjesta ostaje nepromijenjen.

Dokument možete preuzeti ovdje.