Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga zakupa radno – skladišnog prostora i zakupa administrativno-poslovnog prostora

U ime Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža „ILIDŽA“ d.o.o. (dalje: JP „Ilidža“ d.o.o.) pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku nabavke usluga zakupa radno-skladišnog prostora i zakupa administrativno-poslovnog prostora (izuzeće po čl. 10a. tač. a) ZJN).

Predmetna nabavka izuzeta je od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 39/14 i 59/22), a u skladu sa njegovim članom 10a. tačka a).

Opis predmeta javne nabavke:
Usluge zakupa radno-skladišnog prostora i zakupa administrativno-poslovnog prostora, u skladu sa tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

JRJN oznaka predmeta nabavke: (70000000-1) – Usluge poslovanja nekretninama.

Javna nabavka će se provesti kroz 2 (dva) lota, kako slijedi:
– LOT-1: Nabavka usluga zakupa radno-skladišnog prostora
– LOT-2: Nabavka usluga zakupa administrativno-poslovnog prostora
Ponuđači mogu učestvovati u postupku nabavke za jedan ili više lotova.

Javni poziv u PDF verziji možete preuzeti OVDJE!