Odluka o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 32. Statuta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža “Ilidža” d.o.o. (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 26/2022), a u vezi sa članom 17. st. 1. tačka c) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 19/21, 10/22 i 28/23) i Riješenjem Nadzornog odbora broj 02-45-666/24 od 05.04.2024. godine Direktor JP “Ilidža” doo donosi:

Odluka o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos broj: 04-45-319/24 od 21.02.2024. godine.