ODLUKA O PONIŠTENJU KONKURSA

Na osnovu člana 27. Statuta JP za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža JP “Ilidža” d.o.o. broj 6/15 od 16.09.2015. godine (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 44/15), a u vezi sa članom 17. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 19/05) i Zapisnikom Komisije za raspisivanje i provođenje Javnog konkursa za popunu radnih mjesta broj 05-45-336/22 od 07.03.2022. godine v.d. direktor donosi

ODLUKU
o poništenju Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos broj 04-45-188/22 od 14.02.2022.godine

Odluku možete preuzeti OVDJE.