ODLUKA O PRIJEMU KANDIDATA U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br: 8/05, 81//08, 22/09 i 09/12) člana 16. Uredbe o postkupu prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 22/21, 10/22) a u skladu sa članom 26. tačke 9. Statuta JP “ILIDŽA” d.o.o. Sarajevo i član 6., 9. i 10. Pravilnika o radu JP “ILIDŽA” d.o.o. Sarajevo, v.d. direktor Preduzeća donosi:

Odluku o prijemu kandidata u radni odnos na određeno vrijeme.
Radnik u javnom zelenilu – Odluku možete preuzeti OVDJE
Radnik u javnom zelenilu košnja – Odluku možete preuzeti OVDJE
Radnik na održavanju korita i zaštitu putnog pojasa – Odluku možete preuzeti OVDJE
Radnik na održavanju cesta i putnog pojasa – Odluku možete preuzeti OVDJE
Radnik u javnom zelenilu – rukovaoc mehanizacijom i opremom – Odluku možete preuzeti OVDJE

Odluku o prijemu kandidata u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Automehaničar – Odluku možete preuzeti OVDJE