Prijedlog za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za reviziju

Na osnovu člana 26. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) člana 5 Statuta JP za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža “Ilidža” doo broj: 6/15 od 16.09.2015. godine Nadzorni odmor Preduzeća na redovnoj 35.(tridesetpetoj) sjedinici održavnoj 30.04.2024. godine donio je:

PPRIJEDLOG za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za reviziju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža “Ilidža” d.o.o.