JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br. 26/16 i 89/18, 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 10/22 i 28/23) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u […]

Obavještenje o održavanju pismenog i usmenog ispita

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili uredne prijave na javni oglas objavljen dana 25.04.2024. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, na stranici JU „Služba za zapošljavanje KS“ i web stranici preduzeća, da će se pismeni ispit održati u srijedu 15.05.2024. godine sa početkom u 09:00h u prostorijama JP „Ilidža“ d.o.o., adresa Trg branilaca Hrasnice bb. Usmeni […]

Prijedlog za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za reviziju

Na osnovu člana 26. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) člana 5 Statuta JP za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža “Ilidža” doo broj: 6/15 od 16.09.2015. godine Nadzorni odmor Preduzeća na redovnoj 35.(tridesetpetoj) sjedinici održavnoj 30.04.2024. godine donio […]

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za popunu radnih mjesta

Na osnovu člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 19/21, 10/22 i 28/23), Odluke o formiranju Komisije za provođenje Javnog konkursa i načinu izbora kandidata za prijem radnika u JP „Ilidža“ broj: 04-45-673/24, od 08.04.2024. godine, Komisija za provođenje Javnog oglasa […]

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br. 26/16 i 89/18, 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 10/22 i 28/23) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u […]

Obavjest o održavanju intervjua

Obavještavamo Vas da će se na osnovu objavljenog javnog oglasa za imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za reviziju JP “Ilidža” d.o.o. održati u utorak 23.04.2024. godine, sa početkom u 14:00h, u prostorijama JP “Ilidža” d.o.o., adresa: Trg branilaca Hrasnice bb 71212 Hrasnica. Kandidati su obavezni ponijeti identifikacioni dokument.