DOPUNA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U JP “ILIDŽA” D.O.O.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br.26/16 i 89/18, 31/20), člana 3. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 22/21, 10/22) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 37/20, 27/21),JP „ILIDŽA“ d.o.o. objavljuje

DOPUNU JAVNOG OGLASA
za prijem radnika u radni odnos u JP “ILIDŽA” d.o.o.

Javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto:
1. RADNIK U JAVNOM ZELENILU – Košnja – 2 izvršioca
2. RADNIK U JAVNOM ZELENILU – Rukovaoc radnom mehanizacijom i opremom – 2 izvršioca
3. RADNIK NA ODRŽAVANJU KORITA I ZAŠTITNOG PUTNOG POJASA – 4 izvršioca
4. RADNIK NA ODRŽAVANJU CESTA I PUTNOG POJASA – 5 izvršioca
5. RADNIK U JAVNOM ZELENILU – 2 izvršioca
6. AUTOMEHANIČAR – 1 izvršilac
koji je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na internet stranici JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ i internet stranici JP „ILIDŽA“ d.o.o dana 22.03.2022. godine dopunjuje se u dijelu teksta Javnog oglasa pod tačkom IV – DOSTAVA PRIJAVE I POSTUPANJE PO PRIJAVAMA tako što se iza drugog pasusa koji glasi: „Kandidat je dužan uz svojeručno potpisanu prijavu priložiti naprijed traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.“ dodaje tekst koji glasi:

„Javni oglas ostaje otvoren i rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Dopunu javnog oglasa možete preuzeti OVDJE!