JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br. 26/16 i 89/18, 23/20, 49/21, 103/21, 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 22/21, 10/22) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 37/20, 27/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu JP „Ilidža“ d.o.o i Odlukom Direktora broj: 04-45-432-1/23 od 28.03.2023. godine i prethodne saglasnosti Nadzornog odbora preduzeća, JP „ILIDŽA“ d.o.o. objavljuje:

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

– VOZAČ KOMUNALNIH I RADNIH VOZILA – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od 6 mjeseci
– VOZAČ KOMUNALNIH I RADNIH VOZILA – 1 izvršilac na određeno vrijeme od 12 mjeseci
– RUKOVAOC GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od 6 mjeseci
– VARIOC/BRAVAR – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od 6 mjeseci
– ELEKTRIČAR – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od 6 mjeseci
– RADNIK U JAVNOM ZELENILU – KOŠNJA – 3 izvršioca na određeno vrijeme od 12 mjeseci
– RADNIK U JAVNOM ZELENILU – 2 izvršioca na određeno vrijeme od 12 mjeseci
– RADNIK U JAVNOM ZELENILU – RUKOVAOC RADNOM MEHANIZACIJOM I OPREMOM – 1 izvršilac na određeno vrijeme od 12 mjeseci
– POMOĆNI RADNIK U JAVNOM ZELENILU – 2 izvršioca na određeno vrijeme od 12 mjeseci
– RADNIK U JAVNOJ HIGIJENI – VODOINSTALATER – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od 6 mjeseci
– POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU KORITA I ZAŠTITNOG PUTNOG POJASA – 2 izvršioca na određeno vrijeme od 12 mjeseci
– RADNIK U JAVNOJ HIGIJENI – 1 izvršilac na određeno vrijeme od 12 mjeseci
– RADNIK NA ODRŽAVANJU KORITA I ZAŠTITNOG PUTNOG POJASA – 5 izvršioca na određeno vrijeme od 12 mjeseci
– TESAR – 3 izvršioca na određeno vrijeme od 12 mjeseci
– RADNIK U GRAĐEVINSKOM SEKTORU – 1 izvršilac na određeno vrijeme od 12 mjeseci
– ARMIRAČ – 1 izvršilac na određeno vrijeme od 12 mjeseci
-ASFALTER – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad od 6 mjeseci
-ASFALTER – 1 izvršilac na određeno vrijeme od 12 mjeseci
-RADNIK NA ODRŽAVANJU CESTA – 5 izvršioca na određeno vrijeme od 12 mjeseci
– POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU CESTA – 2 izvršioca na određeno vrijeme u periodu od 12 mjeseci

OPĆI UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine
– da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova
– da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine
– da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine

Javni oglas možete preuzeti na ovom linku.
Lista propisa, literature i pitanja za usmeni i pismeni ispit je dostupna na ovom linku.
Poslovnik o radu komisije je dostupan na ovom linku.