JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br. 26/16 i 89/18, 23/20, 49/21, 103/21, 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 22/21, 10/22) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 37/20, 27/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu JP „Ilidža“ d.o.o i Odlukom Direktora broj: 04-45-860/23 od 31.05.2023. godine i prethodne saglasnosti Nadzornog odbora preduzeća, JP „ILIDŽA“ d.o.o. objavljuje:

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

1. REFERENT ZA JAVNE NABAVKE I UGOVORE – 1 izvršilac
2. PORTIR – 3 izvršioca
3. TESAR – 2 izvršioca
4. RADNIK U GRAĐEVINSKOM SEKTORU – 2 izvršioca

Javni oglas možete preuzeti na ovom linku.
Ispravka i dopuna Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos

Lista propisa, literature i pitanja za usmeni i pismeni ispit je dostupna na ovom linku.
Poslovnik o radu komisije je dostupan na ovom linku.