JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br. 26/16 i 89/18, 23/20, 49/21, 103/21, 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 22/21, 10/22) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 37/20, 27/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu JP „Ilidža“ d.o.o i Odlukom Direktora broj: 04-45-29-1/23 od 16.01.2023. godine i prethodne saglasnosti Nadzornog odbora preduzeća, JP „ILIDŽA“ d.o.o. objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos

1. SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE – 1 izvršilac
2. DIPL. ING. GRAĐEVINARSTVA – 1 izvršilac
3. ASFALTER – 1 izvršilac
4. RADNIK NA ODRŽAVANJU CESTA – 1 izvršilac
5. POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU CESTA – 1 izvršilac
6. OPHODAR – 1 izvršilac
7. FASADER – 2 izvršioca
8. MOLER – 2 izvršioca
9. TESAR – 2 izvršioca
10. RADNIK U GRAĐEVINSKOM SEKTORU – 1 izvršilac
11. ZIDAR/BETONIRAC – 1 izvršilac

I) OPĆI UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine
– da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova
– da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine
– da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine

Javni oglas možete preuzeti na ovom linku.
Lista propisa, literature i pitanja za usmeni i pismeni ispit je dostupna na ovom linku.
Poslovnik o radu komisije možete pregledati i preuzeti na ovom linku.
Poslovnik o radu komisije možete pregledati i preuzeti na ovom linku.