Plan javnih nabavki za 2024. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( “Službeni glasnik BiH br. 39/14) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ( “ Službeni glasnik BiH br. 59/22) izrađen je Plan nabavki za poslovnu 2024. godinu po predmetima javnih nabavki.

Planom javnih nabavki za poslovnu 2024. godinu, a na osnovu usvojenog  Programa rada od strane Općinskog vijeća Ilidža, utvrđuju se: predmeti nabavke, vrsta postupka, podjela na LOT-ove ( DA/NE), vrsta ugovora  ili okvirnog sporazuma sa jednim ili više dobavljača, procijenjena vrijednost predmeta nabavke, okvirni datum (mjesec) pokretanja postupka. Plan također sadrži i CPV kod predmeta javne nabavke .

Ukupna vrijednost javnih nabavki za poslovnu 2024. godinu iznosi  1.774.300 KM bez PDV-a ili 2.075.931 sa uračunatim PDV-om .

Sve nabavke koje su predviđene ovim Planom javnih nabavki finansirat će se iz vlastitih sredstava.

Plan javnih nabavki za 2023. godinu možete preuzeti OVDJE!