+387 (0) 33 429–360    amina.zolj@jpilidza.ba

REDOVNE AKTIVNOSTI JP-ILIDŽA

Održavanje čistoće na zelenim i javnim površinama

Održavanje čistoće na zelenim površinama podrazumijeva prikupljanje i uklanjanje smeća sa zelenih površina, sportskih i dječijih igrališta, platoa ispred i iza Mjesnih zajednica i Domova kulture na području Općine Ilidža.
Pružanje usluga održavanje higijene na zelenim površinama realizuje se tokom cijele godine ukupno 73 puta, jednom sedmično (4/5 puta u mjesecu).

Uređenje korita i vodotoka

Podrazumijeva mašinsko i ručno uklanjanje rastinja iz korita vodotoka bez vađenja panjeva, čišćenje kamenog iz zemljanog nanosa iz korita, prikupljanje i uklanjanje smeća sa odvozom prikupljenog materijala na gradsku deponiju.
JP “Ilidža” d.o.o. na području Općine Ilidža vrši održavanje korita vodotokova Željeznice, Dobrinje, Zujevine, Tilave i ostalih potoka .

LJETNO ODRŽAVANJE JAVNIH MAKADAMSKIH SAOBRAĆAJNICA

Podrazumjeva iskop podloge sa utovarom i odvozom iskopanog materijala, te nabavka, dovoz, mašinsko i ručno razastiranje tamponske frakcije uz valjanje i nivelisanje. Održavanje i uređenje makadamskih saobraćajnica vršeno je na području Općine Ilidža.

Košnja trave

Košenje trave na zelenim površinama vrši se tokom pet mjeseci od aprila do septembra, što podrazumijeva košenje, izgrabljivanje, prikupljanje i odvoz pokošenog materijala na gradsku deponiju. Košnja se obavlja na javnim zelenim površinama Općine Iliža, oko objekata mjesnih zajednica, oko dječijih i sportskih igrališta.

Održavanje putnog i zaštitnog pojasa saobračajnica

Podrazumijeva krčenje, orezivanje i uklanjanje samoniklog grmlja te košenje košenje trave putnog i zaštitnog pojasa te utovoram i odvozom.

Održavanje uređaja i postrojenja lokalne kanalizacione mreže

JP “Ilidža” d.o.o. vrši održavanje uređaja i postrojenja lokalne kanalizacione mreže na području Općine Ilidža, što podrazumijeva: nadzor i održavanje uređaja za tretman otpadnih voda na kanalizacionoj mreži, održavanje sabirnih i odvodnih šahtova, sistema za prepumpavanje i hlorisanje otpadnih voda, automatike pumpi, elektro, vodovodnih i mašinskih instalacija, nadzor i održavanje prepumpnog postrojenja oborinskih voda, redovno čišćenje taložnika od nakupljenog pjeska i mulja.

Održavanje javnih česmi, fontana i Centralnog spomen obilježja

U sklopu svojih aktivnosti JP “Ilidža” vrši održavanje javnih česmi, fontana i Centralnog spomen obilježja. Radovi podrazumijevaju svakodnevni obilazak i održavanje javnih česmi, fontana i Centralnog spomen obilježja , te održavanje istih u ispravnom stanju.

Čišćenje odvodnih jaraka, kanala i rigola

Održavanje odvodnih jaraka, kanala i rigola obuhvata izvršenje slijedećih usluga:

–  čišćenje odvodnih jaraka, kanala i rigola od smeća, trave, grmlja; 

–  utovar i odvoženje prikupljenog materijala na gradsku deponiju.

Zimska služba

U zimskom periodu vrši se poslovi zimskog održavanja pješačkih staza i platoa. Zimsko održavanje obuhvata uklanjanje snijega i leda sa pješačkih staza, pripremu i posipanje materijala na pješačkim stazama i platoima.

Close Menu